Uus teenus: Äripindade ümberehitus ja renoveerimine

Privaatsusinfo

Teave isikuandmete töötlemise kohta Vastavalt andmekaitsealastele õigusaktidele on Teamservice OÜ-l kohustus isikuandmete eest vastutavana teavitada, milliseid isikuandmeid raamlepinguga seoses töödeldakse.

Käesolev teave on suunatud Kliendile, kui Kliendiks on eraisik või füüsilisest isikust ettevõtja. Kui Kliendiks on ettevõte, on Kliendi kohustus jagada teavet Teamservice OÜ poolt töödeldud andmete kohta kõikide Kliendi töötajatega.

 

Milliseid isikuandmeid töödeldakse?

Töödeldakse andmeid nagu näiteks nimi, aadress, telefoninumber, e-posti aadress, isikukood, piirsumma, majanduslik seis, kliendinumber, kõnetlussõna, andmed valikukriteeriumite kohta näiteks seadme omamise kohta, seadme registri andmed, seadme seadistamise andmed, parandus- ja hooldustööde ajalugu, , andmed maksete teostamiseks ja arvete esitamiseks.

Millistel eesmärkidel isikuandmeid töödeldakse?

 

Teamservice OÜ töötleb isikuandmeid järgmistel eesmärkidel:

 • Kliendilepingute haldamiseks ja sõlmimiseks
 • Kliendiga suhtlemise eesmärgil, näiteks klienditoe ja klienditeeninduse kaudu;
 • Kliendi majandusliku seisu kontrollimiseks krediidiasutustelt andmeid pärides;
 • Teamservice OÜ õiguslike kohustuste täitmiseks;
 • Aruandluse eesmärgil ning statistika koostamiseks;
 • Kliendile Teamservice OÜ toodete ja teenuste kohta käiva teabe edastamiseks ja käesolevate tingimuste muudatustest teavitamiseks;
 • Parandamismeetmete kohta ettepanekute tegemiseks;
 • Süstemaatiliste ebaõnnestumiste järelmeetmete jaoks;
 • Hooldus- ja parandustööde optimeerimiseks;
 • (Anonüümse) statistika koostamiseks.

Andmeid kogutakse ka veebilehe külastatavuse kohta, et selle põhjal parendada ja muuta keskkonda
külastajatele mugavamaks.

Veebilehel kogutavad tehnilised andmed piirduvad kasutatava arvuti või arvutivõrgu
internetiaadressiga (IP-aadress), arvuti veebilehitseja ja operatsioonisüsteemi tarkvaraversiooniga,
külastamise ajaga (kellaaeg, kuupäev, aasta). IP-aadresse ei seota isikut tuvastava teabega v.a.
teenuskeskkondade puhul, kus see on täiendavaks turvameetmeks.

 

Õiguslik alus ja andmete eemaldamine

Isikuandmeid töödeldakse eesmärgiga, et Teamservice OÜ saaks täita

Kliendiga sõlmitud ostu-müügilepingust tulenevaid kohustusi või selleks, et Teamservice OÜ-l on õigustatud huvi isikuandmete töötlemise vastu, mis kaalub üles isikuandmete puutumatuse huvi.

Kui isikuandmeid ei ole enam vaja eesmärgil, miks neid koguti, eemaldatakse isikuandmed.

 

Andmete avalikustamise piirang

Kolmandatele isikutele väljastab Teamservice OÜ isikuandmeid

ainult seadusest tuleneva või ametiasutuse poolt esitatud kohustuse täitmise korral. Teamservice OÜ

võib palgata välispartnerid, kellele on vaja tagada ligipääs isikuandmetele, et täita oma

kohustusi Teamservice OÜ ees.

Teamservice OÜ koostööpartnerid võivad tegutseda nii ELis/EMPs,

kui ka väljaspool neid piirkondi. Ettevõte, kes haldab Teamservice OÜ isikuandmeid, sõlmib

alati Teamservice OÜ-ga isikuandmete töötlemise lepingu. Tarnijate suhtes, kes tegutsevad

väljaspool ELi/EMPi, rakendatakse erilised kaitsemeetmed, sõlmitakse näiteks leping, mis

viitab kehtivatele Euroopa Komisjoni poolt väljastatud määrustele andmeedastamise kohta.

 

Kontaktandmed ja õigused

Vastavalt kohaldatavatele andmekaitsealastele õigusaktidele on isikul, kelle andmeid

töödeldakse, teatud juhtudel õigus nõuda ligipääsu oma andmetele, paluda andmete

muutmist, andmete töötlemist vaidlustada ning nõuda andmete vaba liikumist. Isikul on

õigus mistahes ajahetkel esitada Andmekaitseinspektsioonile kaebus, kui isik arvab, et tema

isikuandmeid töödeldakse kohaldatavate andmekaitsealaste õigusaktidega vastuolus.

Kui soovite rohkem teavet selle kohta, kuidas Teamservice OÜ isikuandmeid töötleb või

soovite oma õigusi jõustada, võtke ühendust, saates e-kiri aadressile info@teamservice.ee

 

Vastutava töötleja kontaktandmed:

Teamservice OÜ

Peterburi tee 101B

Tallinn

E-mail: info@teamservice.ee

Telefon: +372 53 49 22 13

Juhatus: vastutaja töötleja Tegevjuht on Martin Kurvits

 

Teamservice OÜ jätab endale õiguse vajadusel privaatsuspoliitika tingimusi muuta

Teamservice OÜ tagab, et sõltumata mistahes muudatustest on klientide isikuandmete seadusjärgne kaitse alati tagatud. Täiendavad küsimused isikuandmete töötlemise kohta ja muud isikuandmete töötlemisega seotud taotlused või avaldused palume esitada aadressile infp@teamservice.ee.

 

Kui klient leiab, et isikuandmete töötlemisel on rikutud tema õigusi, on tal õigus pöörduda rikkumise lõpetamise nõudega Andmekaitse Inspektsiooni või kohtu poole.

0
  0
  Ostukorv
  Sinu ostukorv on tühiTagasi poodi
   Arvutage saatmine